Rozpouštědla pro různé účely

Zajímáte se o rozpouštědla? V případě, že pracujete v nějakém průmyslovém oboru, je to velmi pravděpodobné. Víte co si pod pojmem rozpouštědla představit? Pojďme si je více přiblížit.

O rozpouštědlech
Rozpouštědla jsou velmi používaná a nemusíte mít zrovna velké znalosti z oboru chemie, abyste znali nějaká rozpouštědla, nebo alespoň dokázali říci, co je to nejspíš za látku.
Rozpouštědlo je taková látka, která umí rozpouštět látky. Na základě toho vznikají roztoky, což jsou homogenní směsi. Každý z těchto roztoků má dvě části. Jsou jimi rozpouštědlo a rozpouštěná látka.
Rozpouštědla dělíme na pravá, nepravá a ředidla. Pravá neboli aktivní rozpouštědla rozpouští filmotvornou látku. Nepravá neboli latentní rozpouštědla filmotvornou látku nerozpouští, ale tento proces u pravých rozpouštědel podporují. Ředidlo představuje rozpouštědlo, které je často určené k ředění nátěrových hmot před jejich použitím.
Rozpouštědla dělíme ještě podle dalších parametrů, např. na polární a nepolární a polární ještě dále dělíme na protická a aprotická.
Je mnoho látek, které značíme jako rozpouštědla. Mezi nejznámější patří voda . Dále si jmenujme ethanol, benzen, hexen, dichlormethan atd.
Výše vypsaná rozpouštědla (kromě vody) patří mezi uhlovodíková rozpouštědla. Vyznačují se bodem varu v rozmezí cca 30 až 280oC. Jde zpravidla o bezbarvé těkavé kapaliny, které jsou nemísitelné s vodou a nemají příliš robustní zápach.
Pracujete-li s některými rozpouštědly, jistě také víte, že jejich používání upravuje zákon s ohledem na životní prostředí, bezpečnost a mnohé důležité aspekty. To se týká především rozpouštědel, která těkají do vzduchu.
Chcete-li si zajistit maximální bezpečnost při práci s rozpouštědly, rozhodnětě si pro jejich dodávání prověřenou společnost, u které si můžete být jisti kvalitními výrobky.

Comments are closed

„Mít rád lidi a milovat lidi to je celé tajemství a snad jediný recept na štěstí.“ Jan Werich